0

کاندیدای ششمین دوره شورای روستای بهدان

       بهدان      13 ژوئن, 2021

آقای عباس بهدانی آقای حسین بهدانی آقای ابراهیم پاکیزه آقای آرش پیشیار آقای الیاس کاظمی خانم فاطمه همرنگ (بعدا تکمیل میگردد) کاندیدای مورد نظر اگر مطالب دارند میتوانند ارسال کنند تا منتشر شود