0

دهیاری

       شورا،دهیاری      ۱۵ خرداد, ۱۳۹۵

مطلب مورد نظر بر گرفته از چندین سایت در مورد بودجه،حقوق و وظایف دهیاری ها میباشد… منابع مالی دهیاریها عبارتنداز : ۱- عوارض مقرردرآئین نامه اجرایی که میزان ونوع آن توسط شوراتصویب میشود. ۲- عوارض صدورپروانه ساختمان . ۳- دریافت…… بیشتر »